Search just our sites by using our customised search engine

Unique Cottages | Electric Scotland's Classified Directory

Click here to get a Printer Friendly PageSmiley

Popular Tales of the West Highlands
THE THREE SOLDIERS
From James MacLachlan, servant, Islay


URSGEUL

Bha roimhe so réiseamaid ann am Bailchath an Eirinn, 's bha i 'folbh air turas fada. Bha séirdsean, corpoal, agus saighdear sìngilte aig: an robh leannain anns a' bhaile. Chaidh iad am faicinn an latha bha iad ri folbh, 's dh' fhan iad tuillidh is fada, 's dh' fhag an réiseamaid iad. Lean iad i 's bha iad a' folbh 's a' folbh gus an d' thàinig an oidhche orra. Chunnaic iad solus fada uatha, 's ma b' fhada uatha cha b' fhada bha iadsan 'ga ruigheachd. Chaidh iad a stigh. Bha 'n t-ủrlar reidh, sguabte, 's gealbhan air, 's gun duine stigh. Shuidh iad aig a' ghealbhan 'gan garadh. Cha b' fhada 'bha iad mur sin nur a dh' éirich an saighdear sìngilte, d' am b' aimn Iain, a dh' amharc de 'bha 'san t-seombar, a thaobh gun robh solus ann. Bha 'n sin bord air a chuirneachadh leis a h-uile seòrsa bidh, ‘s coinneal laist' air. Chaidh e suas; thòisich e air itheadh; 's thòisich càch air a bhacail, o nach robh gnothach aige ris. Nur a chunnaic iad nach do stad e, chaidh iad suas, 's thòisich iad féin. Bha tri leapaichean anns an t-seombar, 's chaidh fear dhiu 'laidhe anns gach leaba.

Cha b' fhada a bha iad 'nan laidhe nur a thàinig tri nigheanan mòra ruagha stigh, 's shin té aca i féin aig beulthaobh gach té de na leapaichean, 's nur a chunnaic iad an t-am iomchuidh anns a' mhaidinn dh' éirich iad, agus dh' fholbh iad.

Nur a dh' éirich na saighdearan cha 'n aithnichte gun d' thàinig mir bhàr a' bhủird riamh. Shuidh iad, 's ghabh iad am biadh. Thuirt an seirdsean gum b' fheàrra dhaibh an réiseamaid a leantainn, 's thuirt Iain nach leanadh. Fhad 'sa gheibheadh e bhiadh 'na thàmh nach folbhadh e. Nur a thàinig an t-am dinnearach, shuidh iad 's ghabh iad an dinneir. Thuirt an séirdsean gum b' fheàrra dhaibh folbh, 's thuirt Iain nach folbhadh. Nur a thàinig am sioparach, shuidh iad 's ghabh iad an siopair. An déigh an sioparach chaidh iad a laidhe, gach fear d'a leaba féin.

Thàinig na nigheanan an oidhche so cuideachd, 's chaidh té laidhe anns a' h-uile leaba dhiu. Anns a' mhaidinn, nur a chunnaic iad an t-am iomchuidh, dh' éirich iad 's dh' fholbh iad.

Nur a dh' éirich na gillean bha 'm bòrd củirnichte, 's cha 'n aithnichte gun d' thàinig mir riamh dheth. Shuidh iad 's ghabh iad am biadh, 's nur a ghabh iad am biadh thuirt an seirdsean gum folbhadh iad codhiu. Thuirt Iain nach folbhadh. Ghabh iad an dinneir 's an siopair mur a b' àbhaist. Chaidh iad a laidhe.

Thàinig na nigheanan 's laidh iad as an déigh. Anns a' mhaidinn thug an té 'bu shine sporan do 'n t-seirdsean, 's a' h-uile h-uair a dh' fhosgladh e e bhiodh e làn òir is airgid. Urs' i ris an té mheadhonaich, "De 'bheir thusa do t' fhear fein?" "Bheir mise dha tuthailt, 's a' h-uile h-uair a sgaoileas e i bidh i làn de na h-uile seòrsa bìdh. " Thug i 'n tuthailt do 'n chorporal, 's thuirt i ris an té b’ òige, " Dé 'bheir thusa do t' fhear fein?" "Bheir mi dha fideag, ‘s a' h-uile h-uair a sheinneas e i bidh e ‘n teis meadhoin na réiseamaid." Thug i dha an fhìdeag. Dh’fhàg iad beannachd aca ‘s dh' fholbh iad.

"Cha leig mi leis an so e," urs' Iain, "bidh fhios'am co iad ma 'n d' théid mi na 's faide air m' aghaidh. " Lean e iad, 's chunnaic e iad a' dol sìos le gleann, 's nur a bha e thun a bhi shìos thàinig iad 'na choinneamh, 's iad a' caoineadh. "De th' oirbh?" urs' esan. " 'S mòr a th’ oirnn," urs' iadsan; "tha sinn fo gheasan gus am faigh sinn tri gillean a laidheas leinn tri oidehean gun cheisd a chur oirnn, ‘s nam fanadh thusa gun ar leantainn bha sinn ma sgaoil." "Am bheil dòigh sam bith air am faigh sibh ma sgaoil, " urs' esan, "ach sin?" "Tha," urs' iadsan; "tha craobh aig ceann an tighe, 's na'n d' thigeadh sibh, an ceann la is bliadima, 's a' chraobh sin a spìonadh bha sinne ma sgaoil."

Thill Iain air ais far an robh càch; dh' innis e dhaibh mar a thachair dha; 's chuir iad an comhairle r'a cheile gun tilleadh iad air an ais do Bhailecliath a rithisd, chionn nach b' fhiach dhaibh an réisemaid a leantainn. Thiall iad do Bhailecliath air an ais. An oidhche sin urs' Iain, " 'S fheàrr dhomh dol a dh' amharc nighean an rìgh a nochd." " 'S fheàrra dhuit fantainn aig an tigh," arsa càch, “na dol ann." "Théid mi am codhiủ," urs' esan.

Dh' fholbh e 's ràinig e tigh an rìgh. Bhuail e aig an dorus. Dh' fheòraich h-aon de na mnathan uaisle de 'bha dhith air, 's thuirt e gun robh toil aige ‘bhi 'bruidhinn ri nighean an rìgh. Thàinig nighean an rìgh far an robh e, 's dh' fheòraich i dé 'n gnothuch a bh' aige rithe. "Bheir mi dhuit fideag," urs' esan, " 's nur a sheinneas thu i bidh thu ann am meadhon a leithid so do réiseamaid." Nur a fhuair ise an fhideag bhreab i leis an staighir e, 's dhủin i’ n dorus air. "Démur chaidh dhuit?" urs' iadsan. "Mheall i 'n fhìdeag uam," urs' esan. Cha do stad e gus an do mheall e coingheall de 'n sporan o 'n t-séirdsean. " 'S fheàrra dhomh," urs' esan, "dol a dh' fhaicinn nighean an rìgh a rithisd."

Dh’ fholbh e 's ràinig e 'n tigh. Chunnaic e nighean an rìgh; mheall i 'n sporan uaidhe; bhreab i leis an staighir e mar a rinn i roimhid; 's thill e air ais. Cha do stad e gus an do mheall e coingheall de 'n tuthailt o 'n chorporal.

Chaidh e 'rithisd far an robh nighean an rìgh. "De 'bheir thu dhomh air an t-siubhal so?" urs’ ise. "Tuthailt, 's nur a dh’ fhosglar i bidh i làn de na h-uile seòrsa bidh." "Leig fhaicinn domh i," urs' ise. "Sgaoilidh sin a mach i," urs' esan. Sgaoil e mach i, 's bha oisean di nach laidheadh gu ceart. Thuirt e rithe seasamh air an oisean.

Sheas i air. Sheas e féin air oisean eile, 's ghuidh e bhi ann an eilean iomallach na doimhne. 'S bha e féin, is nighean an rìgh,'s an tuthailt ann ann an còig mionaldean. Bha 'sin an aon eilean a bu bhòidhche a chunnaic duine riamh, 's gun ni ann ach craobhan is measan. Bha iad an sin a' folbh feadh an eilean air an ais 's air an aghaidh, 's thàinig an cadal airsan. Thàinig iad gu lagan bòidheach, 's chuir esan a cheann 'na h-uchdse 's rinn e gréim bàis air a h-apran, air alt 's nach fhaigheadh i air folbh gun e mhòthchuinn di. Nur a chaidil esan dh' fhuasgail ise an t-apran; dh' fhàg i 'n sin e; thug i leatha an tuthailt; sheas i urra; ghuidh i bhi 'n tigh a h-athar; 's bha i ann.

Nur a dhủisg esan cha robh ni ri fhaotainn aige, 's cha robh ni ri fhaicinn aige, ach craobhan is eunlaith. Bha e 'n sin a' tighinn beò air measan an eilean, 's dh' amais ubhlan air, 's nur a dh' itheadh e aon seòrsa dhiu chuireadh iad ceann féidh air, 's nur a dh' itheadh e seòrsa eile dhiu chuireadh iad deth e. Aon latha chruinnich e mòran de na h-ubhlan, 's chuir e ‘n darna seòrsa ann an aon cheann do 'n phòca, 's an seòrsa éi1e anns a' cheann eile. Chunnaic e soitheach a' dol seachad; chrath e rithe; thàinig bàta gu tìr; 's thug iad air bòrd e. Thug an caibhtinn sìos e gu biadh, 's dh' flàg e 'm poca gu h-ard. Dh' fhosgaill na seòliadairean am poca a dh' amharc de 'bh 'ann. Nur a chunnaic iad an seòrsa 'chuireadh adhaircean féidh orra. Chinn adhaircean féidh orra, 's thòisich iad air leum air a chéile gus an robh iad a' brath an soitheach a bhrisdeadh. Nur a chuala an caibhtinn an starum thàinig e nìos, s nur a chunnaic e iad thuirt e, " 'Dhroch dhuine dé tha thu an déigh a dhèanadh air mo, dhaoine nis?" "De," urs' Iain, "a chuir do dhaoine-sa cho miomhail ‘s gun rachadh iad a dh' fhaicinn de bhiodh ann am poca duine sam bith? De bheir thu dhomh, " urs' Iain, "ma dh' fhàgas mi iad mur a bha iad roimhid?" Ghabh an sgiobair eagal, 's thuirt e gun d' thugadh e dha an soitheach agus an luchd aig a' chiad phort a ruigeadh iad. Dh' fhosgail e 'n so am poca, 's thug e dhaibh an seòrs' eile, 's thuit na h-adhaircean diu. 'S e luchd òir a' bh' air an t-soitheach, agus 's ann a Bhailecliath a bha i 'dol. Nur a ràinig iad thuirt an caibhtinn ris, e ‘bhi 'gabhail củram de 'n t-soitheach 's de 'n luchd, gun robh esan réidh is i. "Dèan faighidinn," urs' Iain, "gus am faic sinn démur a théid duinn ann an ceann beagan làithean."

Dh' fholbh e 'n la 'r na mhàireach a reic nan ubhlan feadh a' bhaile, 's gun air ach aodach srachdte. Chaidh e suas feadh a' bhaile, 's thàinig e ma choinneamh tigh an rìgh, 's chunnaic e nighean an rìgh 's a ceann a mach air uinneag. Dh’ iarr i punnd de na h-ubhlan a chur suas a 'h-ionnsuidh. Thuirt esan i dh' fheacainn démur a chòrdadh iad rithe an toiseach. Thilg e 'suas ubhal urra de 'n t-seòrsa 'chuireadh ceann féidh urra. Nur a dh' ith i 'n ubhal thàinig ceann féidh urra. Chuir an rìgh fios a mach nam faighte duine sam bith a léighseadh a nighean gum faigheadh e peic òir is peic airgid, 's i féin r'a phòsadh. Bha i mur sin mòran làithean, 's gun duine 'tighinn a bha déanadh math sam bith. Thàinig Iain gus an dorusd leis an aodach shrachdte 'g iarraidh a stigh, 's nur a chunnaic iad a choslas cha leigeadh iad a stigh e, ach bha bràthair beag aicise a chunnaic iad 'ga chumail a mach 's dh' innis e d'a athair e, 's thuirt a h-athair ged a b’ e bleidire an lòin a bhiodh ann a leigeil a stigh. Chaidh fios as a dhéigh a 'thilleadh, agus thill e. Thuirt an rìgh ris an léighseadh e 'nighean, 's thuirt e gum feuchadh e ris. Thug iad suas e do 'n t-seombar far an robh i. Shuidh e, 's thug e 'mach leobhar a phòca 's gun ni sam bith ann, a' leigeil air gun robh e 'ga 'leubhadh. "An do mheall thusa," urs' esan, "fideag o shaighdear bochd, nur a sheinneadh e i ‘bheireadh e gu meadhon a réiseamaid." "Mheall," urs' ise. "Mar a' bheil sin air faotainn," urs' esan, "cha 'n urrainn mise do leigheas. "Tha," urs' ise. Thug iad a' ionnsuidh an fhìdeag. Nur a fhuair e 'n fhìdeag thug e dhi pìosa de dh' ubhal, 's thuit fear de na cabair dhi. "Cha ‘n urrainn mi," urs' esan, "tuillidh a dhèanadh an diugh, ach thig mi 'm màireach."

Dh' fholbh e 'n sin a mach, 's thachair a sheana chompanaich air, 's e cheaird a bh' aca 'bhi buacadh aoil, 's a' tarruinn uisge do chlachairean. Dh' aithnich esan iadsan, ach cha d' aithnich iadsan esan. Cha do leig e rud sam bith air, ach thug e dhaibh deich tasdain, 's thuirt e riu, "òlaibh deoch slàinte an fhir a thug dhuibh e.

Dhealaich e 'n sin riu, 's thill e gus an t-soithich. An la 'r na mhàireach chaidh e far an robh nighean an rìgh. Thug e mach an leabhar, 's thuirt e rithe, "An do mheall thusa sporan o shaighdear bochd, a bhiodh làn òir is airgid h-uile h-uair a dh' fhosgailt' e?" "Mheall," ars' ise. "Mar a' bheil sin air faotainn," urs' esan, "cha ‘n urrainn mise do leigheas." "Tha," urs' ise, 's thug ian dha an sporan. Nur a fhuair e e thug e dhi pìosa do 'n ubhal, 's thuit cabar eile dhi. "Cha 'n urrainn mi tuillidh a dhèanadh an diugh," urs' esan, "ach thig mi 'n ath oidhche."

Chaidh e far an robh 'sheana chompanaich, 's thug e dhaibh deich tasdain eile, 's thuirt e riu deoch slàinte an fhir a thug dhaibh e òl. Thill e 'n sin thun an t-soithich. Thuirt an caibhtinn ris an robh e 'dol a ghabhail củram do 'n t-soitheach a nis. Thuirt esan, "Glac faighidinn gu ceann latha na dha gus am faic sinn démur a théid duinn." Thill e an ath oidhche a dh' fhaicinn nighean an rìgh. Thug e tarrainn air a leabhar mar a b' àbhaist dha. "An do mheall thusa," urs' esan, "tuthailt o shaighdear bochd, a bhiodh làn de na h-uile seòrsa bidh a' h-uile h-uair a dh' fhosgailt i?" "Mheall," urs' ise. "Mar a' bheil an tuthailt sin air fhotainn cha 'n urrainn mise do leigheas," urs' esan. "Tha," urs' ise. Thug iad dha i. Cho luath 's a fhuair esan i thug e ubhal shlàn dhi, 's nur a dh' ith i i bha i mar a bha i roimhid. Fhuair e 'n sin peic òir is peic airgid, 's thuirt iad ris gum faigheadh e i féin ri 'pòsadh, "Thig mi 'm màireach," urs' esan.

Ghabh e rathad a sheana chompanach air an t-siubhal so cuideachd; thug e deich tasdain daibh; 's thuirt e riu deoch slàinte an fhir a thug dhaibh e òl. Urs' iadsan, "Bu mhail leinn fios a bhi againn co an caraid caoimhneil a tha 'toirt duinn a' leithid' a' h-uile h-oidhche?" "Am bheil cuimhn' agaibh," urs’ esan, "Nur a bha sinn 'na leithid so do dh' àite, 's a gheall sin do na tri nigheanan gun rachamaid ann bliadhna o 'n am sin a rithisd?" Dh' aithnich iad an sin e. "Chaidh an ủine sin seachad o chionn fada," urs' iadsan. "Cha deachaidh," urs' esan; " 's i an ath oidhche an oidhche." Thill e far an robh an caibhtinn, 's thuirt e ris gum faodadh e féin 's a luchd a bhi folbh, nach biodh esan a' cur dragh air, gun robh na leòir aige.

An la 'r na mhàireach chaidh e seachad tigh an rìgh, 's thuirt nighean an rìgh ris, "Am bheil thu dol am' phòsadh an diugh?" "Cha 'n 'eil na 'màireach," urs' esan. Thill e far an robh càch, 's thòisich e air cur an òrdugh air son dol far an do gheall iad. Thug e 'n sporan do 'n séirdsean, an tuthailt do 'n chorporal, 's ghléidh e féin an fhìdeag. Cheannaich e tri eich, 's dh' fholbh iad air mharcachd ann an cabhaig mhòir do 'n aite an do gheall iad dol. Nur a ràinig iad an tigh rug iad air a' chraoibh, is thàinig i leis air a' chiad spìonadh.  Thàinig na tri nigheanan gu geal, gàireachdach far an robh iad, 's bha iad saor o na geasan. Thug a' h-uile fear dhiu leis a thè féin, 's thàinig iad air an ais do Bhailecliath, 's phòs iad.

Got this tale from a young lad of the name of James M'Lachlin, who is at present in my own employment. I have had the preceding tale from him also. He has had them from an old woman that lives somewhere up the way of Portaskaig, who, he says, can repeat several more, and to whom I intend immediately to apply.

May 27, 1860. After spealking to the old woman MacKerrol, I find that, from age and loss of memory, she is unable now to tell any of the tales she was wont to repeat.

HECTOR MACLEAN.

Another version of this has been sent by Mr. Osgood Mackenzie from Gairloch. It was recited by HECTOR MACKENZIE at Dibaig, who learned it some years ago from KENNETH MACKENZIE at Dibaig; and it was written by ANGUS MACRAE at Dibaig. This Dibaig version tells how -

1. There was a soldier, by name Coinneach Buidhe, Kenneth the Yellow, in the army of old, and he belonged to Alba. He deserted, and his master sent a "corpaileir" after him; but the corporal deserted too; and so did a third. They went on till they reached the "yearly wood," in America. After a time, they saw on a certain night, a light which led them to a large house; they found meat and drink, and all that they could desire. They saw no one for a year and a day, except three maidens, who never spoke, but called in at odd times; and as they did not speak, the soldiers were silent.

At the end of the year the maidens spoke, and praised them for their politeness, explained that they were under spells, and for their kindness, gave to the first a cup that would be ever full, and a lamp of light; to the second, a table-cover on which meat was ever; and to the third, a bed in which there would ever be rest for them at any time they chose; and besides, the “TIADHLAICEAN” would make any one who had them get anything he wished. They reached a certain king, whose only daughter pretended to be fond of Kenneth the Yellow, and wheedled him till he gave her the TIADHLAICEAN, when she ordered him to be put in an island in the ocean. When there alone he grew hungry, and ate "abhlan," and a wood like thatch grew through his head, and there remained till he ate "ABHLAN" of another kind, when the wood vanished. He got off in a ship with "ABHLAN" of each sort, and reached the big town of the king where he had been before, where he set up a booth. On a certain day a fair lad came in to sell ABHLAN, and through him the other kind were sold to the king's daughter, and a wood grew on her head. Kenneth the Yellow got back the TIADHLAICEAN, and found his two companions AGUS BHA IAD UILE TUILLEADH ANN AM MEAS AGUS SOIRBHEACHADH GUS A CHRIOCH. And they were all after in worship and prosperousness till the end.

This is manifestly the same story shortened, and made reasonable. It is very well written and spelt according to rule.

3. I have another version of this told by Hector Boyd, fisherman, Castle Bay, Barra, who says he learned it from John MacNeill, who has left the island; and from Neill MacKinnon, Ruagh Lias. In this the three soldiers are English, Scotch, and Irish. The two last desert; and the first, a sergeant, is sent after them. They persuade him to desert also, and they come to a castle. The Irishman acts the part of John in the Islay version; and the first night they eat and go to sleep, and find dresses when they wake. In the morning they get up and put on their dresses; and the board was set over with meat and with drink, and they took their TRATH MADAIN, breakfast. They went to take a walk without. The Englishman had a gun, and he saw three swans swimming on a loch, and he began to put a charge in his gun. The swans perceived him, and they cried to him, and they were sure he was going to shoot at them. They came on shore and became three women. "How are these dresses pleasing you?" said they. "The like will be yours every day in the year, and your meat as good as you got; but that you should neither think or order one of us to be with you in lying down or rising up." And so they remained for a year in the castle. One night the Irishman thought of the swans, and in the morning they had nothing but their old dresses. 

They went to the loch; the swans came on shore, became women, and gave a purse that would always be full of gold and jewels, to the Englishman; a knife to the Scotchman, and whenever it was opened he would be wherever he wished; and to the Irishman a horn, and when he blew in the small end there would be a thousand soldiers before him; and when he blew in the big end none of them would be seen.

They go to a big town, and build a house on a green hill with money from the purse; and when the house was built, one about went to the town to buy meat. The Irishman fell in love with the king's daughter, and was cheated out of his magic horn; borrowed the purse, and lost that; and then, by the help of the knife, transported himself and the king's daughter to an island which could hardly be seen in the far ocean. And there they were, and there they stayed for seventeen days, eating fruits. One day he slept with his head on her knee, and she looked at her hands and saw how long the nails had grown; so she put her hand in his pocket and took out the knife to pare them. "Oh," said she, "that I were where the nails grew on me," and she was in her father's house. Then he found red apples and grey apples; and no sooner had he eaten some of the red apples than his head was down, and his heels were up, from the weight of the deer's horns that grew on his head. Then he bethought him that one of the grey apples might heal him; and he stretched himself out with his head downwards, and kicked down one of the apples with his feet, and ate it, and the horns fell off him. Then he made baskets, and filled them with the apples; climbed a tree, saw a ship, tore his shirt and waved it on a stick, and was seen.

The skipper was under an oath that he would never leave a man in extremity. They came on shore for him, and were terrified at his beard, thinking that he was the evil spirit. When he got on board, a razor was got, and (as the narrator said) SHEUBHAIG E he was shaved. The ship sailed straight to the king's house. The lady looked out of a window. He sold her a red apple for a guinea. She ate it, the horns grew, and there were not alive those who could take her from that. They thought of saws, and they sent for doctors; and he came, and then there is a scene in which he pretends to read a divining book, and tries saws on the horns, and frightens the lady and recovers the lost gifts. Then he went to his friends, and they went to the swans; and the spells went off them. and they married them.

The story is very well told, especially the last scene; but it is too like the Islay version to make it worth translating at fun length.

4. 1 have another story, from a Ross-shire man, now in Glasgow, which begins in the same manner, but the incidents are very different.

This story has a counterpart in German, Der Krautesel; and it has a very long pedigree in Grimm's third volume. It seems to be very widely spread, and very old, and to belong to many languages; many versions are given. In one a soldier, one of three, eats apples in a forest, and his nose grows right through the forest, and sixty miles beyond it; and the king's daughter's nose is made to grow, exactly as horns are made to grow on the princess in the Highlands; and she is forced to give up the things which she had got from the soldiers; and which are a purse, a mantle, and a horn of magic power.

In another version, it is a young huntsman who changes a with and her daughter into donkeys, by giving them magic cabbages, which had previously transformed him.

The swans in the third version seem to belong to Sanscrit, as well as to Norse and other languages. In "Comparative Mythology," by Max Muller, Oxford Essays, 1856, a story is given from the Brâhmana of the Yagurveda, in which this passage occurs - "Then he bewailed his vanished love in bitter grief; and went near Kurukshetra. There is a lake there called Anyatahplaksha, full of lotus flowers; and while the king walked along its border, the fairies were playing there in the water in the shape of birds; and Urvasi discovered him, and said, ‘That is the man with whom I dwelt so long.' Then her friends said, 'Let us appear to him,' " etc., etc.

The rest of the Eastern story has many Western counterparts, such as "Peter Wilkins and the Flying Ladies," and a story which I have from Islay. The incident of birds which turn out to be enchanted women, occurs in a great many other Gaelic stories; and is in Mr. Peter Buchan's "Green Sleeves" (see introduction); and, as I am told, in the Edda.

BAILECLIATH is Dublin, and takes its Gaelic name from a legend. The name should be Baile àth Cliath, the town of Wattle Ford; either from wattled boats, or a bridge of hurdles; and as it appears, there was a weaver, or tailor, residing at Ath Chath, Wattle Ford, who got his living by making creels or hurdles, CLIATHAN, for crossing the river. There was a fluent, gabby old man, who was a friend of his; and from his having such a tongue, the marker of the creels advised him to become a beggar, as he was sure to succeed. He began, and got plenty of money. He wore a cap or currachd, and all the coin he got he buried under a stone, at the end of the wattle bridge. The bridge maker died; the beggar got ill and kept his cap on, and never took it off; and when he was dying he asked his wife to bury him in it; and he was buried with his cap on. The widow's son found out about the buried treasure, and dug it up; but the beggar's ghost so tormented the boy, that he had to go to the minister, who advised them to build a bridge with the money; so they built DROCHAID ATH CLIATH, and there it is to this very day.

I do not know which of the Dublin bridges is meant, but the story was got from a woman at Kilmeny in Islay, and this is a mere outline of it. It is known as the story of the red haired beggar, Am Bochd Ruagh.

Bailecliath is a great place in Gaelic songs.

The story of the Three Soldiers is one of which I remember to have heard a part in my childhood. I perfectly remember contriving with a companion how we would have given the cruel princess bits of different kinds of apples, mixed together, so as to make the horns grow, and fall off time about; but I cannot remember who told me the story. The version I have given is the most complete, but the language of the Barra version is better.

There are two or three inconsistencies. They travel on the towel which had the commissariat, and do not use the locomotive whistle at. all. But there are touches of nature. The mason's labourers thought the time had passed, but the adventurer did not find time so long; and he alone remembered the day.


Return to Book Index page


 


This comment system requires you to be logged in through either a Disqus account or an account you already have with Google, Twitter, Facebook or Yahoo. In the event you don't have an account with any of these companies then you can create an account with Disqus. All comments are moderated so they won't display until the moderator has approved your comment.

comments powered by Disqus

Quantcast