Search just our sites by using our customised search engine

Unique Cottages | Electric Scotland's Classified Directory

Click here to get a Printer Friendly PageSmiley

The Mist Covered Mountains


Chorus
O chi, chi mi na morbheanna
O chi, chi mi na corrbheanna
O chi, chi mi na coireachan
Chi mi na sgoran fo cheo.

Chi mi gun dail an t-aite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm failt' 's a' chanain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh abus gradh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean oir.

Chi mi ann coilltean, chi mi ann doireachan
Chi mi ann maghan bana is toraiche
Chi mi na feidh air lar nan coireachan
Falaicht' an trusgan de cheo.

Beanntaichean arda is aillidh leacainnean
Sluagh ann an comhnuidh is coire cleachdainnean
'S aotrom mo cheum a' leum g'am faicinn
Is fanaidh mi tacan le deoin.

<BGSOUND SRC="mistcovd.mid">


 


This comment system requires you to be logged in through either a Disqus account or an account you already have with Google, Twitter, Facebook or Yahoo. In the event you don't have an account with any of these companies then you can create an account with Disqus. All comments are moderated so they won't display until the moderator has approved your comment.

comments powered by Disqus

Quantcast