Search just our sites by using our customised search engine
Unique Cottages | Electric Scotland's Classified Directory

Click here to get a Printer Friendly PageSmiley

Cailin Mo Ruin-sa


Cailin mo rin-sa is leannan mo ghridh
Ainnir mo chridh-sa 's i cuspair mo dhin
Tha m'inntinn ln slais bhi tilleadh gun dil
Gu cailin mo rin-sa is leannan mo gridh.

B'g chuir mi elas air leannan mo ghridh
'S a rinn mise suas ri'sa ghleannan gu h-rd
A gnuis tha cho aoidheil, ln gean agus bigh
Is mise bhios cianail, mur faigh mi a lmh.

Gur tric sinn le chile gabhail cuairt feadh an it'
'S a falbh troimh na cluaintean gach bruachag is mgh
Na h-eoin bheag le smudan a' seinn dhuinn an dn
'S toirt filte do'n mhaighdinn d'an d'thug mi mo ghrdh.

Bha mise ln aoibhneis nuair fhuair mi cheud phg
Bho'n chaileig ghrinn uasail tha aighearach g
'S e mo mhiann is mo dhrachd, cho fad 's bhios mi be
A bhi psd' ris a' ghruagaich tha suairc agus cir.

<BGSOUND SRC="ruinsa.mid">


 


This comment system requires you to be logged in through either a Disqus account or an account you already have with Google, Twitter, Facebook or Yahoo. In the event you don't have an account with any of these companies then you can create an account with Disqus. All comments are moderated so they won't display until the moderator has approved your comment.

comments powered by Disqus

Quantcast